آدرس : سلماس کیلومتر 8 جاده سلماس ارومیه روستای قاباق تپه

شماره تماس : 76-58357375 , 58357346 , 40-58351739-044

دورنويس : 58357225 - 044

ایمیل : salmas.pegah@gmail.com

کد پستي : 5887117684