خامه با شهدخرما استریل

خامه با شهدخرما استریل 200 سی سی

خامه با شهدخرما استریل ۲۰۰ سی سی

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف180روزتعداد در بسته27
حجم200 گرمدرصد چربي3/5