دوغ ۱/۵ لیتری هفت گیاه

دوغ 1/5 لیتری هفت گیاه

دوغ ۱/۵ لیتری هفت گیاه

واحد محصولبطرينوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف60 روزتعداد در بسته6
حجم1500 گرمدرصد چربي1 و 3