ماست دبه ای ۲/۵ کیلویی پرچرب

ماست دبه ای 2/5 کیلویی پرچرب

ماست دبه ای ۲/۵ کیلویی پرچرب

واحد محصولدبهنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته4
حجم2500 گرمدرصد چربي4/2