ماست ۱/۵ کیلویی سرشیردار

ماست 1/5 کیلویی سرشیردار

ماست ۱/۵ کیلویی سرشیردار

واحد محصولسطلنوع بسته بنديشیرینگ
تاريخ مصرف20روزتعداد در بسته4
حجم1500 گرمدرصد چربي5/5